Ảnh: Đặc sắc Lễ cầu mưa và cầu mùa của người Ê Đê buôn Đắk Tuôr

Ngày đăng: 12/04/2024 10:25